You are here: Home
Document Actions

Linh Mục Joseph Bùi-Đức-Tiến

by frjoe — last modified 2007-08-13 03:52

"Servus Domini sum"

Thân ái Chào Mừng trong Tình Yêu Đức Giêsu!

Linh Mục Joseph Bùi-Đức-Tiến

Linh Mục Joseph Bùi-Đức-Tiến

Holy Name Parish

28 Robb St, Reservoir, VIC 3073 Australia

AUSTRALIA

Tel. (03) 9471 0832

Email: buiductien@hotmail.com

 

Linh mục Jos. Bùi-Đức-Tiến bắt đầu chương trình Triết Học - Thần học tại Học Viện Thánh Thomas,

Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam và hoàn tất tại Học Viện Corpus Christi, Melbourne.

Thụ phong Linh Mục ngày 18-8-1979 tại Melbourne - Victoria - Australia (Tổng Giáo Phận Melbourne).

Theo học ngành Giáo Luật tại Royal and Pontifical University of Santo Tomas, Manila, Philippines.

Hiện nay (2007) đang phụ trách các nhiệm vụ:

* Chánh Xứ Giáo Xứ Our Lady of Perpetual Help (Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp),

* Censor Deputatus (Kiểm duyệt các sách báo Công Giáo) của Tổng Giáo Phận;

* Thẩm Phán (với quyền Chánh Án) của Tòa Án Hôn Phối Miền:

(Tổng Giáo Phận Melbourne -Victoria - và Tổng Giáo Phận Tasmania.)


This site provided with the assistance of the Davis Community Network.