Document Actions

Cẩm Nang Giáo Luật Thực Dụng

Lời Tựa

Images
Bìa Sách Cẩm Nang Bìa Sách Cẩm Nang

 

Kính Dâng Giáo Hội Việt Nam.

bđt.

Lm. Giuse Buøi-Ñöùc-Tieán

CAÅM  NANG GIAÙO LUAÄT THÖïC DUïNG

THEO BOÄ GIAÙO Luaät 1983

Codex Iuris Canonici

Bìa Sách Cẩm Nang

 

TAÄP CAÅM NANG GIAÙO Luaät THÖÏC DUÏNG naøy ñöôïc soaïn thaûo vôùi muïc ñích trôï giuùp caùc Thöøa Taùc Vieân Muïc Vuï trong vieäc aùp duïng Giaùo Luaät khi thi haønh coâng taùc Toâng Ñoà. Danh töø Thöøa Taùc Vieân Muïc Vuï xöû duïng ôû ñaây bao goàm caùc Linh Muïc, caùc Tu Só, caùc Thöøa Taùc Vieân Giaùo Daân, nhöõng ngöôøi ñöôïc Giaùo Quyeàn tuyeån choïn vaø uûy thaùc troïng traùch muïc vuï giöõa ñoaøn chieân Chuùa.

GIÔÙI THIEÄU

 Ubi societas, ibi ius" . ÔÛ ñaâu coù xaõ Hoäi, ôû ñoù coù Luaät leä.

 Luaät leä laø nhöõng qui taéc ñöôïc ngöôøi laõnh ñaïo aán ñònh vaø ban haønh cho moïi ngöôøi tuaân giöõ ñeå duy trì traät töï cuûa xaõ Hoäi.  (S. Thomas Aquinas, I-II, q.90, a.4).

  Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø moät xaõ Hoäi, hieåu theo cô caáu toå chöùc höõu hình cuûa moät xaõ hoäi treân traàn gian. Tröôùc tieân, töø yù ñònh cuûa Ñaáng Saùng laäp, nhöõng luaät leä ñaõ ñöôïc ban boá  (Thieân Luaät-Ius divinum)  vaø sau ñoù, xuaát hieän luaät leä töø caùc thaåm quyeàn cuûa Giaùo Hoäi tuøy theo nhu caàu sinh hoaït noäi boä vaø söï tieán trieån cuûa thôøi gian.  (Nhaân Luaät-Ius humanum)  

 Ngöôïc doøng lòch söû, giai ñoaïn ñaàu tieân, thôøi Giaùo Hoäi sô khai, vôùi nhöõng phöông tieän thieáu thoán trong caùc laõnh vöïc di chuyeån vaø thoâng tin, luaät leä cuûa Giaùo Hoäi (hay Giaùo Luaät) chæ giôùi haïn trong nhöõng laõnh vöïc haïn heïp giöõa caùc Giaùm Muïc vaø nhöõng Giaùo só lieân heä. Nhöõng theá kyû sau ñoù, duø luaät leä trong Giaùo Hoäi ñaõ phaùt trieån theo nhu caàu truyeàn giaùo vaø theo söï phaùt trieån chung cuûa Giaùo Hoäi, nhöng cuõng vaãn chöa ñöôïc heä thoáng hoùa.

 Maõi ñeán thôøi Phuïc höng, qua coâng trình cuûa Gioan Gratian (+1160), moät "Boä Giaùo Luaät" môùi ñöôïc thaønh hình töông ñoái coù heä thoáng, laøm neàn taûng cho cô caáu luaät leä trong Giaùo Hoäi cho ñeán nay.

 Coâng Ñoàng Chung Tridentinoâ (1545-1563) vôùi chuû tröông canh taân Giaùo Hoäi, trong ñoù bao goàm vieäc heä thoáng hoùa caùc ñieàu Giaùo Luaät. Maõi cho ñeán thôøi gian naøy, caùc söu taäp Luaät phaùp trong Giaùo Hoäi môùi coù tính caùch roõ reät vaø "ñaïi chuùng".

  Naêm 1580, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gregory XIII qua Hieán cheá  "Cum pro munere"  ñaõ ban haønh vaø cho pheùp caùc Luaät gia, caùc nhaø söû hoïc vaø khoa hoïc gia nghieân cöùu "Boä Giaùo Luaät"  (Corpus Iuris Canonici)  cuûa Giaùo Hoäi, ñoàng thôøi hoï cuõng ñöôïc pheùp cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng ñeå pheâ bình veà tính caùch chính thoáng cuûa caùc ñieàu luaät trong Boä Luaät.

  Töø ñoù, Giaùo Luaät cuûa Giaùo Hoäi môùi coù ñöôïc cô hoäi phaùt trieån trong laõnh vöïc kieán thöùc cuûa moïi giôùi. Tuy nhieân, noù vaãn coøn bò giôùi haïn haïn heïp trong laõnh vöïc lòch söû vaø nghieân cöùu hôn laø nhöõng Luaät leä ñöôïc aán ñònh cho Giaùo Hoäi phoå quaùt bieát ñeán vaø tuaân haønh. 

 Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ I (1870) vôùi quyeát ñònh soaïn thaûo Boä Giaùo Luaät chính thöùc cho Giaùo Hoäi. Nhöng cho maõi ñeán gaàn 50 naêm sau, ngaøy 27-5-1917, moät Boä Giaùo Luaät môùi thaät söï ñöôïc ban haønh do Ñöùc Giaùo Hoaøng Benedict XV qua Saéc leänh  "Providentissima Mater"  cho toaøn theå Giaùo Hoäi vaø ñöôïc aùp duïng keå töø Leã Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng naêm 1918 (19-5-1918). 

 Duø Boä Giaùo Luaät ñaõ coù vaø so saùnh vôùi thôøi Coâng Ñoàng Tridentinoâ, ñaõ ñöôïc phoå bieán roäng raõi, nhöng töïu chung vaãn coøn trong laõnh vöïc cuûa nhöõng chuyeân gia veà luaät phaùp hoïc trong haøng Giaùo Phaåm vaø Giaùo só, chöa coù ñuû tính caùch phoå quaùt caàn thieát cho toaøn theå Giaùo Hoäi, giaùo daân vaãn chæ bieát ñeán Giaùo Luaät qua caùc baøi giaûng Giaùo Lyù hay thoùi quen giöõ ñaïo maø thoâi. Thaäm chí, ngay trong haøng nguõø Giaùo só, moät soá nhöõng Luaät leä trong Giaùo Hoäi vaãn cuõn naèm trong phaïm vi "mô hoà". 

 Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan XXIII cuøng vôùi quyeát ñònh trieäu taäp Coâng Ñoàng Chung Vaticano II, ñaõ coâng boá moät quyeát ñònh quan troïng khaùc: Tu chính Boä Giaùo Luaät 1917.

 Hai möôi boán naêm sau, ngaøy 25-1-1983, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaolo II, vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges"  ñaõ chính thöùc ban haønh Boä Giaùo Luaät hieän taïi cho toaøn theå Giaùo Hoäi hoaøn vuõø. (aùp duïng keå töø 27-11-1983). 

 Vôùi nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng vaø ñaëc bieät vôùi söï chaáp thuaän cuûa Toøa Thaùnh, theo tinh thaàn cuûa Coâng Ñoàng Chung Vaticano II, Boä Giaùo Luaät ñaõ ñöôïc pheùp chuyeån dòch ra nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau (baûn Giaùo Luaät baèng ngoân ngöõ Latin vaãn laø baûn vaên chính thöùc, khi caàn nghieân cöùu vaø pheâ bình, khoâng ñöôïc pheùp duøng caùc baûn vaên baèng nhöõng ngoân ngöõ khaùc). Song song vôùi ñieàu kieän thuaän lôïi naøy, cuøng vôùi khaû naêng vaø kieán thöùc veà vaên hoùa roäng raõi hôn cuûa caùc tín höõu (Christifidelis) , Boä Giaùo Luaät ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán.

 Khi quyeát ñònh daán thaân trong laõnh vöïc Giaùo Luaät hoïc, taùc giaû cöu mang moät hoaøi baõo laø laøm sao truyeàn thoâng ñöôïc caøng nhieàu caøng toát nhöõng ñieàu Luaät chöùa ñöïng trong Boä Giaùo Luaät cuûa Giaùo Hoäi cho caùc tín höõu ñaëc bieät trong caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông taïi Vieät nam ñöôïc am töôøng vaø aùp duïng. 

 Ñaàu tieân, taùc giaû khôûi söï baèng vieäc daãn giaûi töøng ñieàu Luaät cuûa Boä Luaät song song vôùi baûn vaên chính thöùc baèng ngoân ngöõ Latin. Nhöng sau ñoù, moái öu tö veà tính caùch chuyeân moân cuûa coâng vieäc ñaõ khieán taùc giaû chuyeån höôùng ñeå hình thaønh "Caåm Nang Giaùo Luaät" naøy vôùi hy voïng taàm möùc chuyeån ñaït coù theå roäng raõi vaø phoå quaùt ñeán caùc tín höõu, hôn laø chæ giôùi haïn cho caùc nhaân söï trong haøng giaùo só, tu só maø thoâi.

 Taùc giaû caàu mong raèng caùc giaùo só, tu só, hoaëc giaùo daân khi coù taäp saùch naøy trong tay seõ tìm thaáy söï höõu duïng ít laø trong laõnh vöïc kieán thöùc veà Giaùo Luaät chöa keå ñeán vieäc aùp duïng kieán thöùc höõu duïng naøy trong ñôøi soáng Ñöùc Tin khi theå hieän vai troø laø thaønh vieân trong moät Giaùo Hoäi Duy Nhaát, Thaùnh Thieän, Coâng Giaùo vaø Toâng Truyeàn.

 Xin Thieân Chuùa qua Ñöùc Trinh Nöõ Chí Thaùnh vaø qua Giaùo Hoäi chuùc laønh cho chuùng ta.

Taùc giaû ,

Lm.Giuse Buøi ñöùc Tieán,

1 2 3 4 5 6 7 8
by frjoe — last modified 2007-01-09 12:43

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.