Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Cẩm Nang Giáo Luật Thực Dụng Phần VII: Các Tu sĩ và các Hội Dòng (2 tiểu mục, 30&31)
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Cẩm Nang Giáo Luật Thực Dụng Phần VII: Các Tu sĩ và các Hội Dòng (2 tiểu mục, 30&31)
Document Actions

Cẩm Nang Giáo Luật Thực Dụng

Phần VII: Các Tu sĩ và các Hội Dòng (2 tiểu mục, 30&31)

 30.- CÁC TU SĨ

 "Trong cả hai thành phần tín hữu: giáo dân và giáo sĩ, có những tín hữu tận hiến cho Thiên Chúa một cách đặc biệt và đóng góp vào sứ mệnh cứu rỗi của Giáo Hội bằng việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm qua lời khấn hoặc qua mối dây ràng buộc thánh thiện khác, được Giáo Hội công nhận và phê chuẩn. Hàng ngũ của họ không thuộc về cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh, nhưng thuộc về đời sống và sự Thánh thiện của Giáo Hội.". (Can.207)

 Do đó, giữa hai thành phần giáo sĩ và giáo dân còn có một thành phần khác, đó là thành phần tu sĩ. Tu sĩ là những thành viên của các Hội dòng, nhưng không có chức thánh.

 

 31.- CÁC HỘI DÒNG

 Bộ Giáo luật 1983 phân biệt ba loại Hội dòng:

 1. Các Dòng Tu  (Instituta religiosa) : Các Dòng Tu cam kết giữ ba Lời Khuyên Phúc Âm qua lời khấn công khai. Ngoài ra, họ còn sống chung với nhau, làm chứng tá cho Chúa thể hiện qua đời sống chung trong các cộng đoàn.

 2. Các Tu Hội đời  (Instituta saecularia) : Các Tu Hội đời cam kết giữ ba Lời Khuyên Phúc Âm không hẳn qua lời khấn công, nhưng có thể qua lời hứa, lời thề hay lời khấn tư. Họ không sống đời sống chung, họ làm chứng tá cho Chúa cách tư riêng, trong nghề nghiệp, qua nếp sống hằng ngày giống như những người thường khác.

 3. Các Hội Dòng Tông Đồ  (Societates Vitae Apostolicae): Không khấn công khai ba Lời Khuyên Phúc Âm, nhưng chỉ có lời hứa hay lời khấn tư. Tuy nhiên, họ sống chung với nhau thành cộng đoàn.

 Lời khấn được gọi là công khai  (publica) , nếu được Bề trên hợp pháp chấp nhận nhân danh Giáo Hội; đối lại là lời khấn tư  (privata).  (xem c.1192)

 Lời khấn được gọi là trọng thể  (solemnitates), nếu được Giáo Hội nhìn nhận như vậy; đối lại là lời khấn đơn thường  (simplicitatis) . (xem c.1192)

1 2 3 4 5 6 7 8
by frjoe — last modified 2007-01-20 02:03

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.