Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thủ Bản Giáo Luật - Các Dòng Tu, Tu Hội
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thủ Bản Giáo Luật - Các Dòng Tu, Tu Hội
Document Actions

Thủ Bản Giáo Luật - Các Dòng Tu, Tu Hội

Lời Giới thiệu by frjoe — last modified 2007-07-16 22:32
 
1. Tín hữu by frjoe — last modified 2007-07-16 22:43
 
2. Giáo sĩ và giáo dân by frjoe — last modified 2007-07-16 22:46
 
3. Các tu sĩ nam nữ by frjoe — last modified 2007-07-16 22:47
 
4.5.6. Các tín hữu nói chung by frjoe — last modified 2007-07-16 22:51
 
7. Sự thánh thiện của các tín hữu by frjoe — last modified 2007-07-16 22:55
 
8. Công tác tông đồ by frjoe — last modified 2007-07-16 22:58
 
9. Liên hệ giữa "Chủ Chiên" và "Chiên" by frjoe — last modified 2007-07-16 23:02
 
10. Linh hướng by frjoe — last modified 2007-07-16 23:04
 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quyền lợi người tín hữu by frjoe — last modified 2007-07-16 23:23
 
18. Giáo luật bảo vệ quyền của người tín hữu by frjoe — last modified 2007-07-16 23:27
 
19. Bổn phận của các tín hữu by frjoe — last modified 2007-07-16 23:29
 
20. Tôn trọng quyền lợi người khác by frjoe — last modified 2007-07-16 23:30
 
21, 22. Các giáo dân by frjoe — last modified 2007-07-16 23:45
 
23. Nhiệm vụ của vợ chồng và cha mẹ by frjoe — last modified 2007-07-16 23:47
 
24. Quyền tự do của giáo dân trong lãnh vực trần thế by frjoe — last modified 2007-07-16 23:50
 
25. Giáo dân và các chức vụ trong Giáo hội by frjoe — last modified 2007-07-16 23:52
 
26. Giáo dân và các môn học thánh by frjoe — last modified 2007-07-16 23:53
 
27. Giáo dân và các thừa tác vụ phụng vụ by frjoe — last modified 2007-07-16 23:56
 
28. Giáo dân, việc thường huấn và thù lao by frjoe — last modified 2007-07-17 00:00
 
29. Các giáo sĩ nói chung by frjoe — last modified 2007-07-17 00:19
 
30 - 34. Các nhân đức của một giáo sĩ by frjoe — last modified 2007-07-17 00:22
 
35. Giáo sĩ và giáo dân by frjoe — last modified 2007-07-17 00:25
 
36, 37. Giáo sĩ, giáo vụ và luật cư trú by frjoe — last modified 2007-07-17 00:30
 
38, 39. Giáo sĩ và việc học hỏi thêm by frjoe — last modified 2007-07-17 00:29
 
40, 41. Giáo sĩ, hiệp hội và đời sống chung by frjoe — last modified 2007-07-17 00:33
 
42, 43. Quyền lợi các giáo sĩ by frjoe — last modified 2007-07-17 00:36
 
44, 45, 46. Những việc không thích hợp với giáo sĩ by frjoe — last modified 2007-07-17 00:38
 
47. Giáo sĩ và trang phục bề ngoài by frjoe — last modified 2007-07-17 00:40
 
48. Giáo sĩ là Phó tế vĩnh viễn by frjoe — last modified 2007-07-17 00:41
 
49, 50, 51. Các giáo sĩ bị trục xuất by frjoe — last modified 2007-07-17 00:43
 
52, 53, 54, 55. Gia nhập hàng giáo sĩ (nhập tịch) by frjoe — last modified 2007-07-17 00:47
 
56, 57, 58. Giáo sĩ xuất tịch, thuyên chuyển by frjoe — last modified 2007-07-17 00:49
 
by frjoe — last modified 2007-01-03 20:32

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.