Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 58. Xưng tội và việc đền tội!
Sections
You are here: Home Sách đã xuất bản Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2) 58. Xưng tội và việc đền tội!
Document Actions

Thắc Mắc & Giải Đáp Giáo Luật (Tập 2)

58. Xưng tội và việc đền tội!

Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,

Đầu thư, con xin kính chúc Cha luôn được an vui và thánh thiện. Bởi vì Cha đi tu, nên không dám chúc Cha phát tài. Con tên là John, đang sống ở Californi, con có thắc mắc như vầy:

Nếu mình phạm tội rồi đi xưng tội, nhưng khi mình chưa làm việc đền tội xong, mình lại phạm lại tội đó hay tội khác nữa. Vậy khi mình quay lại để xưng tội, mình có cần phải xưng luôn tội trước kia (tức là những tội mà mình chưa làm việc đền tội xong) không?

Câu hỏi thứ hai của con là nếu một người đang sống trong tình trạng tội lỗi, thì những việc đạo đức của người ấy làm có công phúc gì không? Nếu không, có nghĩa là người đó không nên làm việc gì tốt trong lúc họ đang trong tình trạng tội lỗi phải không Cha?

Con xin cám ơn Cha rất nhiều.

*********

Hi John,

Cha Tiến xin đề cập đến từng điểm trong thư của John:

(a) Khi đề cập đến Bí tích Giải tội hay còn gọi là Bí tích Hòa Giải, Giáo lý căn bản nhắc tới bốn việc làm chính để kiện toàn bí tích, hay để được lãnh ơn tha thứ của Bí tích, tái tạo sự bình an trong tâm hồn: (1) Xét mình; (2) Ăn năn tội; (3) Xưng tội và (4) làm việc đền tội.

Như thế, nếu một người chưa làm hết 4 điểm kể trên vào một lần “đi xưng tội” thì phải kể như lần “xưng tội” ấy chưa kiện toàn (hay chưa có hiệu quả Bí tích). Nên nhớ việc đền tội có thể thực hiện vào một lúc khác, không cần làm ngay sau khi xưng tội, nhưng không nên để thời gian quá lâu vì  sợ sẽ quên đi mất, chưa kể trong một hoàn cảnh nào đó một vài việc đền tội có căn bản thời gian tính.

Ở đây John đề cập đến việc đền tội, có nghĩa là 3 việc trước đã được thực hiện. Nếu việc đền tội là một việc quá khó để thực hiện thì ngay lúc đó phải cho Cha Giải tội biết.

(b) Cha đặt lại câu hỏi của John trong lãnh vực này: Trường hợp thứ nhất: Một người (bằng cách nào đó) biết rằng mình đang sống trong tình trạng tội lỗi, mà người ấy không bao giờ làm được một việc gì đạo đức hay tốt lành cả; Trường hợp thứ hai: Một người (bằng cách nào đó) biết rằng mình đang sống trong tình trạng tội lỗi, mà người ấy làm được những việc đạo đức và tốt lành thì  trường hợp nào tốt hơn?

Cám ơn John về những lời chúc năm mới. Cha Tiến cũng cần được chúc "làm ăn phát tài" nữa chứ!

Thân,

by frjoe — last modified 2007-01-13 21:12

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.