Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Văn & Thơ 6. Tiếng hát
Sections
You are here: Home Văn & Thơ 6. Tiếng hát
Document Actions

6. Tiếng hát

by frjoe — last modified 2007-07-25 01:06

Ai haùt treân ñoài cao

Nhìn ñoâi moâi hoàng ñaøo

Töôûng thieân thaàn gaõy caùnh

Laïc ñeán coõi lao xao

 

Coõi hö voâ laø ñeâm

Tình ta nhö thaùc chaûy

Voøng tay ai eâm ñeàm

Ru ta ngaäm nguøi theâm

 

Cöûa ñòa ñaøng kheùp hôø

E- vaø ñang haùi taùo

A-Dong töøng böôùc buoàn,

Cuùi nhìn nhöõng ngoùn chaân

 

Hoang ñaøng nhö thaân ta

Taëng em tình traùi caám

Chieàu Can veâ ñaãm leä

Cöù haùt nöõa ñi em

This site provided with the assistance of the Davis Community Network.